Presentación
Estatutos
Actividades
Proxectos
Achegas
Galería de fotografías
Colaboradores
Contacto

A constitución da Asociación Cultural San Sebastián, a aprobación dos seus estatutos e a súa primeira Xunta Directiva data do 10 de xullo de 1993, sendo inscrita no Rexistro Provincial de Asociacións e Dereitos Cidadáns co número 02968 o 19 de xullo dese mesmo ano. A mencionada Xunta Directiva estaba formada polos seguintes membros:

PRESIDENTE: J. CARLOS DOCAMPO MILLÁN
VICEPRESIDENTE: JOSÉ MILLÁN RODRÍGUEZ
SECRETARIO: XOSÉ MARTÍNEZ GARCÍA
TESOUREIRO: ANTONIO HERBELLO HERMELO
VOCAIS: Mª C. GONZÁLEZ BARREIRO
JESÚS BLANCO ANTELO
J.E. SOTELO VILLAR
ANA JOSEFINA CORREDOR
JESÚS CORDEIRO GALLEGO

A Asemblea Xeral Extraordinaria da Asociación, celebrada o 14 de maio de 2004, acordou por unanimidade dos socios presentes a adaptación dos estatutos ás previsións da Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación.

Baixar os estatutos en formato pdf (42 Kb.)